Thursday, February 1, 2024

๐Ÿ•‰️ Namah Shivaya Jai Shankara๐Ÿ˜‡๐Ÿ™๐Ÿป❤️

 


 393. The Supreme Brahman is, like the sky, pure, absolute, infinite, motionless and changeless, devoid of interior or exterior, the One Existence, without a second, and is one’s own Self. Is there any other object of knowledge?

Notes:

Brahman is both subject and object.

~ Wisdomlib

                                     


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.